top of page

פרופ' עינת פלד
ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית
ראש קבוצת המחקר על זנות ותשלום על מין
אוניברסיטת תל-אביב

אודותי

פרופ' פלד היא ראש בית הספר לעבודה סוציאלית וחוקרת ביקורתית בתחום המגדר בעבודה סוציאלית. מחקריה מתמקדים בהבנת האופנים בהם תפיסות חברתיות מגדריות מעצבות התנסויות וזהויות של גברים ונשים במצבי אלימות ושוליות חברתית—בייחוד זנות ותשלום על מין, אלימות במשפחה ואימהות במצבי שוליות. הבט מרכזי נוסף בעבודתה המחקרית הוא פיתוח והערכת התערבות בתחומים אלו. 

google-scholar-featured.webp

ספרים

ספר ראשון בעברית בתחום המתפתח של לימודי נערות (girlhood studies), הבוחן את חייהן של נערות על רקע השתייכותן לקבוצות חברתיות מגוונות מנקודת מבט מגדרית ביקורתית. פרקיו מעשירים את השיח האקדמי והידע המקצועי על אודות נערות ומרחיבים את אפשרויות הפעולה החברתיות עמן ולמענן. 

אמהות-בצל-אלימות.png
cover_edited_edited.png
אבהות-ואלימות.png

הספרים מתארים תכניות התערבות קבוצתית חלוציות שייחודן בהתמקדות באבהותם של גברים אלימים ובאימהותן של נשים נפגעות אלימות בן זוגן. התכניות פותחו על בסיס מחקר שיטתי ובשיתוף עם המרכזים למניעת אלימות בישראל ופועלות במרכזים שנים רבות. 

groupwork with chilkdren of batterd women.jpg
ending the cycle of violence_edited.jpg
bottom of page