top of page

סקר עמדות לאומי 2020 

סקר זה בוצע בינואר 2020, על ידי החוקרים פרופ' גיא שילה, פרופ' עינת פלד ופרופ' הילה שמיר מאוניברסיטת תל אביב. הסקר בדק את עמדות הציבור בישראל כלפי המדיניות ביחס לזנות, לאחר שנחקק חוק איסור צריכת זנות ובטרם נכנס החוק לתוקף.

לסקר היו שתי מטרות מרכזיות: 

א. בחינה של מאפייני התשלום על מין וקבלת תשלום על מין בישראל בשנים האחרונות.

ב. בחינת עמדות הציבור בישראל אודות המדיניות הרצויה בנושא הזנות, ועמדותיו לגבי חוק איסור צריכת זנות.

המחקר התבסס על סקר אינטרנטי בקרב 2012 משיבים בגילאי 18 ומעלה שהיוו מדגם מייצג של האוכלוסיה היהודית בישראל.

הסקר מומן על ידי מועצת המחקר האירופית.

סקר 20202.jpg
bottom of page